Total 1 pages / 1 results
No filter criteria
  • Lorbrena  Lorlatinnib 25mg

    Lorbrena Lorlatinnib 25mg

    Lorlatinib เป็นรุ่นที่สาม "การกลายพันธุ์ ROS1 / ALK ในยาเป้าหมายมะเร็งปอดดำเนินการกลายพันธุ์ ALK หรือ ROS1 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดเรียกว่า "โชคดี" ในมะเร็งปอด เนื่องจากการกลายพันธุ์ ALK หรือ…


Top