Total 1 pages / 1 results
No filter criteria
  • Biopalb Palbocilib 125mg

    Biopalb Palbocilib 125mg

    บ่งชี้ในการรักษาผู้ใหญ่ที่มีตัวรับฮอร์โมน (HR) - ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้น นอกของมนุษย์ 2 ( HER2 ) เชิงบวก - มะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือระยะลุกลามที่เป็นลบดังนี้: ชายหรือหญิง วัยหมดประจำเดือน ใช้ร่วมกับสารยับยั้งอะโรมาเทสเป็นการบำบัดด้วยต่อมไร้ท่อเบื้องต้น ผู้ป่วยที่มีความก้าวหน้าของโรคหลังการรักษาต่อมไร้ท่อ ใช้ร่วมกับ fulwestrant


Top